fbpx Skip to content

MEDARBETARENGAGEMANG Men hur kan du få engagerade medarbetare?

Engagerade medarbetare är nyckeln till en högpresterande organisationer och företag.
Men hur kan du se till att dina anställda är engagerade? Motivationsteorier ger några ledtrådar.

Maslows behovspyramid

Maslows behovshierarki, som illustreras av Maslows pyramid, klassificerar alla mänskliga behov i storleksordning.
När det tillämpas på medarbetarnas behov ger det intressanta insikter och tips.

Vid pyramidens botten ligger fysiologiska behov (tex. mat, vatten, kläder och skydd), omedelbart följt av säkerhetsbehov.
När det gäller medarbetarnas lycka avser dessa behov löner, förmåner och arbetsmiljö.

Nästa lager innehåller kärlek och tillhörighet, vilket är viktigt för mänsklig lycka.
I det yrkesmässiga sammanhanget hänvisar detta till relationer med ledning och arbetskamrater samt den övergripande företagskulturen.

Efter de första behoven kommer det till uppmärksamhet, det vill säga att erkännas för sina prestationer och få karriärutvecklingsmöjligheter.

Slutligen kommer självrealisering. Den högsta kategorin i pyramiden avser behov som personlig kompetensutveckling och  utmaningar i arbetet.

Även om vissa faktorer passar in i någon av dessa kategorier, är de flesta flerdimensionella. Således kan de passa in i flera.
Till exempel är karriärutvecklingsmöjligheter kopplade till att få bekräftelse för sin insats.
På samma sätt bidrar arbete / livsbalans till familjens och det sociala livet utanför kontoret till sin egen utveckling. Därför är det inte alltid lätt att bestämma vilken faktor som är viktigare för övergripande medarbetarnas tillfredsställelse.
Herzbergs teori behandlar i viss utsträckning denna fråga.

Herzbergs dubbelfaktorsteori

Maslows teori erbjuder en ordning för vikten av behov. Varje del måste vara uppfylld innan man kan gå vidare till nästa. Med andra ord om företaget arbetar med kompetensutvecklingsprogram och en anställds lön ligger under marknadsnivån kommer det inte ha någon inverkan på de anställdas nöjdhet.

Herzbergs dubbelfaktorsteori ställer frågor om ovanstående principer, vilket förklarar att vissa faktorer påverkar tillfredsställelse och missnöje. Dessa uppsättningar faktorer är olika och de kan adresseras separat. Teorin avser dem som motivationsfaktorer och hygienfaktorer.

Hygienfaktorer ökar inte tillfredsställelsen eller motiverar anställda, men de har en direkt inverkan på missnöje som uppstår på grund av dess frånvaro. Dessa faktorer beskriver arbetsmiljön och inkluderar lön, förmåner, arbetsmiljö, företagspolicy och arbetsförhållanden. Om dessa faktorer är dåliga kommer de anställda vara missnöjda. Dock om hygienfaktorer är bra kommer de  anställda inte vara missnöjda men inte heller motiverade.

Tvärtom handlar motivationsfaktorer om själva jobbet och påverkan av motivation.
Dessa faktorer innefattar utmanande, meningsfullt arbete, erkännande av sin insats och ansvar.

Hygienfaktorer ligger ofta i de nedre skikten av Maslows pyramid, medan motivationsfaktorer ligger närmare toppen.
Herzberg testade sin teori genom att kartlägga flera stora organisationer och fann att hans antaganden bekräftades:
Motiverande faktorer hade mycket liten inverkan på missnöje på jobbet och vice versa.

Medarbetarnöjdhetskriterier och evolution

Trots att båda teorierna går över 50 år tillbaka, till en tid innan kompetensutveckling var viktigt, är de fortfarande relevanta och förklarar mycket vad vi ser i undersökningar om medarbetarundersökningar idag.

I flera rapporter är det intressant att notera att behoven längst upp i pyramiden och motivationsfaktorerna rankas allt viktigare år efter år. Möjligheter att använda kompetens nämndes som mycket viktiga för 44% av de som undersöktes 2014 och 58% av de undersökta under 2018.

Hur man ökar medarbetarnas engagemang?

Det första steget att hantera ett problem är att förstå det i sitt sammanhang. Vad är företagets största bekymmer?
Har det att göra med anställdas missnöje, medarbetarnas motivation eller båda? Att använda intervjuer och undersökningar för att samla information är effektfullt. Motivationsteorier och tillgängliga undersökningar samt forskning ger ledtrådar om vad man ska leta efter och hur man tolkar de resultat du får.

Ofta behöver man som företag bedöma situationen från anställdas synvinkel. Det vill säga kartlägga de anställdas erfarenheter i din organisation och identifiera friktionsområden.
Lista alla problematiska faktorer och deras möjliga lösningar i storleksordning.

Välj vad som kan åtgärdas snabbt och få några snabba vinster. Bygg en plan för att lösa resten av problemen, bedöma kostnaderna mot fördelarna för att motivera och få de resurser du behöver för att göra mer ambitiösa förändringar.

Vi på Naturliga Upplevelser hjälper många företag och organisationer.
Hör av er till oss för att få mer information eller boka ett möte.

Kontakta oss

    Jag vill veta mer om:

    Kontakta oss

    Fel: Kontaktformulär hittades inte.