fbpx Skip to content

Processen Grupputvecklingens faser

Tiden en grupp behöver för sin utveckling skiljer sig åt och det är inte alla grupper som når fas fyra. Dessutom kan gruppen gå tillbaka till tidigare faser om dess mål, kultur eller struktur förändras.

Grupputvecklingens faser

Fas 1: Tillhörighet och trygghet

Försiktighet präglar beteendet i den första fasen. Dina medarbetare utforskar om de vill och kan tillhöra gruppen. De vill förstå vad som händer, vilka de övriga i gruppen är och vilka förväntningar som finns. De är artiga mot varandra och ingen vill sticka ut. All energi läggs på relationer.

Dina medarbetare är mer intresserade av att bli accepterade av de andra i gruppen, än att ägna sig åt sitt arbete och de är inte trygga nog att ta några egna beslut.

Ledarskapet i fas 1

När du leder en grupp som befinner sig i den första utvecklingsfasen kommer du att uppleva att medarbetarna i gruppen avvaktar och förväntar sig att du ska fatta beslut åt dem.

Du behöver styra, skapa struktur och trygghet. Visa på målen, vara tydlig och uppgiftsorienterad. Genom att ge positiv feedback ökar du gruppens samhörighet och bidrar till gruppens utveckling.

När medarbetarna i gruppen förstår arbetsuppgifter, struktur och mål går de in i nästa fas.

Fas 2: Opposition och konflikt

Fas 2 är konfliktfylld. Den försiktighet som du kunde märka i fas 1 är nu som bortblåst. Medarbetarna är mer bekväma i sina roller och kan börja ifrågasätta dig. De strider om mål, kultur och struktur, mellan sig och med dig.

Ledarskapet i fas 2

Medarbetarna i gruppen är på väg att bli mer oberoende och kan ta större ansvar, både för sig själva och för gruppen.

Du ska inte ta motstånd och attacker personligt. Det handlar inte om dig, det handlar om en process som alla grupper går igenom.

Din roll behöver nu bli mer coachande och fungera som ett stöd för att öka motivationen för uppgiften. Coacha medarbetarna för att öka förståelsen för gruppens mål och effektivitet.

När medarbetarna märker att konflikterna kan hanteras på ett bra sätt blir gruppklimatet tryggt och förtroendet mellan gruppmedlemmarna stärks. De börjar finna sina roller i gruppen och går in i fas 3.

Fas 3: Tillit och struktur

När gruppens medlemmar har accepterat varandra och alla bidrar med sin kompetens är uppgiften i fokus.

Arbetsgruppen har förstått och accepterat målen. Nu kan de utveckla struktur, rollfördelning och fördelning av arbetet. Kommunikationen är öppnare och mer uppgiftsorienterad.

Konflikter förekommer fortfarande, men de är inte lika intensiva.

Även återkoppling och kritik hanteras på ett mognare sätt. Nu handlar feedback om sakfrågor snarare än dolda motiv och personkonflikter.

Ledarskapet i fas 3

Arbetsgruppen fungerar bra och din roll blir mer rådgivande. Du behöver också ta ansvar för att tydliggöra de ramar gruppen kan röra sig inom.

När strukturen och rollfördelningen sitter går gruppen in i nästa fas.

Fas 4: Arbete och produktivitet

Fas 4 kännetecknas av ett intensivt och effektivt samarbete i arbetsgruppen. I det här stadiet tar medlemmarna eget ansvar och arbetar aktivt mot gruppens mål. Gruppen använder sin energi till arbetet och uppgifterna istället för att ödsla den på konflikter. Nu är medlemmarna klara över vilken roll de har i arbetsgruppen och kommunicerar öppet och klart.

Grupper i den här fasen är bra på att optimera sina resurser. Mycket tack vare den klara rollfördelningen och förtroendet för varandra som etablerats i de tidigare faserna. De är ett effektivt team som kan nå sina mål.

Ledarskapet i fas 4

Din roll som ledare är att fungera som en expertresurs. Ditt uppdrag blir att coacha när det behövs, lyfta och fira framgångar och skapa bästa möjliga förutsättningar för teamet att stanna i den här fasen så att ni kan nå era mål.

Det finns alltid en risk att gruppen går tillbaka till tidigare faser. Därför behöver ni löpande utvärdera hur gruppen fungerar. Det är en viktig uppgift för dig. Det är extra viktigt när det sker förändringar, som när mål, uppgifter och arbetssätt förändras eller när medlemmar byts ut i gruppen.